image banner
 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Số ký hiệu văn bản 02/2023/TT-UBDT
Ngày ban hành 21/08/2023
Ngày hiệu lực 21/08/2023
Trích yếu nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chương trình MTQG
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm thong-tu-02-ban-dan-toc.pdf